Легат Ксеније и Владимира ГаћиновићаЛегат Ксеније и Владимира Гаћиновића – збирка од: 13 слика и цртежа Милене Шотре;
29 графика Бранка Шотре;
1 графика Михаила Петрова;
1 цртеж Иванке Лукић-Шотра;
1 биста коју је радио Лука Томановић;
1 биста рад Марка Брежанина.